WEG 3-фазный двигатель 55кВт 1500Т/м (=4P) B3T IE2 400/690В 50Гц W22 IEC-250S/M чугун с датчиками PT
weg WEG 3-fase motor 55kW 1500T/m (=4P) B3T IE3 400/690V 50Hz W22 IEC-250S/M gietijzer met PTC-voelers

Фиксированная цена без учета НДС
2 950 €
Год выпуска
2019
Состояние
Новый
Местоположение
Vennendreef 5, Oostrum, Nederland

ДАННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Описание оборудования:
WEG 3-фазный двигатель 55кВт 1500Т/м (=4P) B3T IE2 400/690В 50Гц W22 IEC-250S/M чугун с датчиками PT
Производитель:
weg
Модель:
WEG 3-fase motor 55kW 1500T/m (=4P) B3T IE3 400/690V 50Hz W22 IEC-250S/M gietijzer met PTC-voelers
Год выпуска:
2019
Состояние:
новое

ЦЕНА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Фиксированная цена без учета НДС
2 950 €
Местоположение:
Vennendreef 5, Oostrum, Nederland Нидерланды

ПОДРОБНОСТИ

Код объявления:
A14106574
Последнее обновление:
в 05.12.2023

ОПИСАНИЕ

Класс энергоэффективности
IE2
Выходная мощность (кВт)
55
Скорость (об/мин)
1500
Монтаж
B3T
Teio8loo
Количество полюсов
4
Ном. (измерительное) напряжение (В)
400/690
Ном. (измерительная) частота (Гц)
50
Размер рамы в соответствии с IEC
250S/M
КПД при нагрузке 50 % (%)
94.3
КПД при 75 % нагрузке (%)
94.7
Эффективность при 100% нагрузке (%)
94.7
Диаметр вала (мм)
65
Материал
Чугун
Вес (кг)
440
Терморезистор PTC
Да

Объявление было переведено автоматически, в связи с чем могут иметь место некоторые ошибки перевода.

Провайдер

Kusters Poels

Контактное лицо:Г-н Bart Kusters

Vennendreef 5

5807 EV Oostrum, Нидерланды

Регистрация : 2019

4 Реклама в Интернете

Логотип
Purchasing, overhauling and reselling of used industrial equipment for the Food, Packaging and Logistics Industry
Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal)
aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019.
Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
© Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een Metaalunielid
doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten
die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder
dan wel opdrachtnemer is.
1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer.
De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit
de overeenkomst voor.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht zijn aanbod
te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer
uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding
hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief
omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De
prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten
alsmede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen aan
douaneformaliteiten.

Artikel 3: Geheimhouding
3.1. Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte
informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en
knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en
zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter
uitvoering van de overeenkomst.
3.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet
openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.
3.3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde
verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete
verschuldigd van 1 25.000,–. Deze boete kan naast schadevergoeding op
grond van de wet worden gevorderd.
3.4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste
verzoek, binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van
opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling
is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd
van 1 1.000,– per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding
op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van
opdrachtnemer die niet direct betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer
bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en
volledigheid hiervan.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden
met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte
adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters,
modellen en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te
lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze
aanspraken, vergoeden.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.
5.2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële
en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder
definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van
opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan
de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.3. Als er sprake is van:
a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de
levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode
verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn
planning, nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te
voeren;
b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd
die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft
om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het
meerwerk te verrichten;
c. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd
of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van
zijn planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden
voor de opschorting is komen te vervallen.
Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de verlenging
van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te
zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.
5.4. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade
die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode,
zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.
5.5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in
geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart
opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van
overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

Artikel 6: Levering en risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de zaak op zijn bedrijfslocatie
ter beschikking stelt aan opdrachtgever en aan opdrachtgever
heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever
draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag,
laden, transport en lossen.
6.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat opdrachtnemer
voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport
en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan
zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van levering van de
nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de
in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit
heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet
kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd
gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging
Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is
opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekenen.
Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van
opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 8: Overmacht
8.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer
niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van
overmacht.
8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemers
ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en
transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet
of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld,
terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur,
brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen,
materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en
import- of handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens
opdrachtgever na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt
opdrachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.
8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of
wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft
geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen
bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar
alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door
opdrachtnemer.
8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht,
opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden
schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en
andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig
zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer
een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te
zenden.
9.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-,
schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of
andere infrastructurele voorzieningen;
c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of
verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;
d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. verticaal en horizontaal transport;

Artikel 10: Meerwerk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het
bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de
werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden
op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden
de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van opdrachtnemer te
voldoen.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord
en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de
uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde
voorzieningen, zoals:
a. gas, water, elektriciteit en internet;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal
of verlies van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals
gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt
materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden
worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
11.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is opdrachtgever gehouden
zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever
dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico
van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste
verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling
van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is opdrachtgever
verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling
en afwikkeling.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever
een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als
opgeleverd beschouwd;
c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat
het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag
van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet
is goedgekeurd;
d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken
of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld
of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg
staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave
van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever
dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te
leveren.
12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor
schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik
van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn
contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 14, alsnog na te
komen.
13.2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van schade op grond
van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer
uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering
is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het
bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2
van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot
maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst
bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt
tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of
die deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting tot het
vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde
opdrachtsom over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de
schadeveroorzakende gebeurtenis.
13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade,
productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en
reis- en verblijfkosten;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan
schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht
aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de
nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen
of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.
13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of
namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk
uitgevoerde bewerking.
13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden
wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product
dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer
geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. Opdrachtgever
is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden
schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdrachtnemer voor een
periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van
de overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt
uitgewerkt.
14.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het
bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met
die afwijkende garantievoorwaarden.
14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer
binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk
uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de
opdrachtsom.
14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie,
bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet
opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de
overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever
aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico
nieuw materiaal aan te leveren.
14.5. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen,
moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden.
14.6. Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten en reisuren.
14.7. Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als
opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
14.8. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door
derden;
- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven
door opdrachtgever;
- gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen
of hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
- het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
14.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige
toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie,
non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

Artikel 15: Klachtplicht
15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen,
als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt
of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer
heeft geklaagd.
15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle
rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben
ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever
uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken
16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de
zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen
plaats feitelijk af te nemen.
16.2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen om opdrachtnemer
tot aflevering in staat te stellen.
16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever
opgeslagen.
16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is opdrachtgever,
nadat opdrachtnemer hem in gebreke heeft gesteld, aan opdrachtnemer per
overtreding een boete verschuldigd van 1 250,– per dag met een maximum
van 1 25.000,–. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de
wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op
een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na
factuurdatum.
17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om,
in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een
verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen
of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten,
tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van
opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing
is.
17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft
uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan
hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16;
c. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
e. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
f. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten
tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is
overleden.
17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom
rente over die geldsom aan opdrachtnemer verschuldigd met ingang van de
dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling
tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als
partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente verschuldigd
vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar,
maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening
wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens
na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend
vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen
met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever.
Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever
te verrekenen met schulden die aan opdrachtnemer gelieerde
ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd
zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op
aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen
wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in
de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c
BW.
17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan opdrachtnemer
alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum
van 1 75,–.
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom
incl. rente):
over de eerste 1 3.000,– 15%
over het meerdere tot 1 6.000,– 10%
over het meerdere tot 1 15.000,– 8%
over het meerdere tot 1 60.000,– 5%
over het meerdere vanaf 1 60.000,– 3%
De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze
hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.
17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in
het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure
heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden
18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht
op eerste verzoek van opdrachtnemer, naar diens oordeel, voldoende zekerheid
voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de
gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft
in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever
te verhalen.
18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met
opdrachtnemer;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde
overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever
deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of
vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij
de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking
verlenen.
18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer
aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft
het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever
zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever uit welke
hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op
opdrachtgever heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom
19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder
van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken,
modellen of vindingen. Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht
een octrooi, merk of model aan te vragen.
19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele
eigendomsrechten over aan opdrachtgever.
19.3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede) bestaat uit de
levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan opdrachtgever
overgedragen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van
het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve,
wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de computerprogrammatuur.
Het is opdrachtgever niet toegestaan om de licentie over te dragen of
om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever
aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de
zaak.
19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als
gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever
vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met
betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen
Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit
deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet
overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming
van opdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de
overeenkomst
21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren,
tenzij opdrachtnemer daarmee instemt. Bij instemming van opdrachtnemer,
is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding
verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen
die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt
minimaal 20% van de overeengekomen prijs.
21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door opdrachtnemer
te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste
lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst,
die opdrachtnemer naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben
gemaakt.

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige
andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van
opdrachtnemer neemt kennis van geschillen. Opdrachtnemer mag van deze
bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Отправить заявку

us 
Германия
Австрия
Швейцария
США
Великобритания
Франция
Бельгия
Испания
Мексика
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
Белоруссия
Украина
Эстония
Турция
Новая Зеландия
Флаг Ирландии Ирландия
Чехия
Дания
Финляндия
Швеция
Норвегия
Мальта
Люксембург
Греция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венесуэла
Аргентина
Венгрия
Словакия
Румыния
Молдавия
Словения
Сербия
Черногория
Албания
Хорватия
Болгария
Македония
Босния и Герцеговина
Израиль
Египет
Индия Индия
Индонезия
Республика Корея
Япония
Таиланд
Малайзия
Вьетнам
Китай
Китайская Республика
Иран
Бангладеш
Афганистан
Примечание: Ваш запрос будет передан дилерам в этой категории. Это может привести к получению большого количества предложений!
Запрос не может быть отправлен. Пожалуйста, повторите попытку позже.

ТЕЛЕФОН & ФАКС

Вам могут быть интересны и еще и эти объявления.
Классифицированное объявление
WEG 150 kW 02280S/M 400/690 WEG 150 kW 02280S/M 400/690 WEG 150 kW 02280S/M 400/690 WEG 150 kW 02280S/M 400/690
more images
Испания Fornells de la Selva
6 601 km
Электродвигатель WEG MAYEKAWA 150 кВт
WEG 150 kW 02280S/M 400/690
Звонок
Классифицированное объявление
WEG 225S/M-02 WEG 225S/M-02 WEG 225S/M-02
more images
Бельгия Grimbergen
5 707 km
Двигатель с осью
WEG 225S/M-02
Звонок
Классифицированное объявление
Aerzen WEG 225S/M-02 Aerzen WEG 225S/M-02 Aerzen WEG 225S/M-02 Aerzen WEG 225S/M-02 Aerzen WEG 225S/M-02
more images
Германия Wiefelstede
(Местонахождение дилера)
5 348 km
Электродвигатель 45 кВт 2970 об/мин
Aerzen WEG 225S/M-02
Звонок
Классифицированное объявление
Weg W22 160L-04 Weg W22 160L-04 Weg W22 160L-04 Weg W22 160L-04 Weg W22 160L-04 Weg W22 160L-04 Weg W22 160L-04 Weg W22 160L-04 Weg W22 160L-04 Weg W22 160L-04
more images
Германия Wiefelstede
5 348 km
Электродвигатель 15 кВт 1465 об/мин
Weg W22 160L-04
Звонок
Классифицированное объявление
WEG W22 High Eff. IE2 WEG W22 High Eff. IE2 WEG W22 High Eff. IE2 WEG W22 High Eff. IE2 WEG W22 High Eff. IE2 WEG W22 High Eff. IE2 WEG W22 High Eff. IE2 WEG W22 High Eff. IE2 WEG W22 High Eff. IE2 WEG W22 High Eff. IE2
more images
Германия Ennepetal
5 550 km
Двигатель
WEG W22 High Eff. IE2
Звонок
Классифицированное объявление
WEG Compressor Duty Motor WEG Compressor Duty Motor WEG Compressor Duty Motor WEG Compressor Duty Motor WEG Compressor Duty Motor
more images
Германия Freiberg am Neckar
5 675 km
Двигатель компрессора готов к подключению
WEG Compressor Duty Motor
Звонок
Классифицированное объявление
WEG/ Boge 55kw WEG/ Boge 55kw WEG/ Boge 55kw WEG/ Boge 55kw WEG/ Boge 55kw
more images
Швейцария Appenzell
5 809 km
Электрический двигатель
WEG/ Boge 55kw
Звонок
Классифицированное объявление
Weg W22 132M-04 Weg W22 132M-04 Weg W22 132M-04 Weg W22 132M-04 Weg W22 132M-04 Weg W22 132M-04
more images
Германия Wiefelstede
5 348 km
Электродвигатель 7,5 кВт 1460 об/мин
Weg W22 132M-04
Звонок
Классифицированное объявление
Weg W22 160M-04 Weg W22 160M-04 Weg W22 160M-04 Weg W22 160M-04 Weg W22 160M-04
more images
Германия Wiefelstede
(Местонахождение дилера)
5 348 km
Электродвигатель 11 кВт 1465 об/мин
Weg W22 160M-04
Звонок
Классифицированное объявление
ZAE Kobold M 50 B PO619-3-16/2MB ZAE Kobold M 50 B PO619-3-16/2MB ZAE Kobold M 50 B PO619-3-16/2MB ZAE Kobold M 50 B PO619-3-16/2MB ZAE Kobold M 50 B PO619-3-16/2MB ZAE Kobold M 50 B PO619-3-16/2MB ZAE Kobold M 50 B PO619-3-16/2MB ZAE Kobold M 50 B PO619-3-16/2MB
more images
Германия Wiefelstede
5 348 km
Мотор-редуктор 0,04/0,55 кВт 7/70 об/мин
ZAE Kobold M 50 B PO619-3-16/2MB
Звонок
Классифицированное объявление
KK-Industries Tafelschere Motorisch KK-M 1360 x 3 mm
more images
Австрия A - Niederösterreich
5 446 km
мотор-режущий ножницы
KK-Industries Tafelschere Motorisch KK-M 1360 x 3 mm
Звонок
Классифицированное объявление
Holzkraft / SCM SI 400 es 32 M A 3 UP - sofort verfügbar Holzkraft / SCM SI 400 es 32 M A 3 UP - sofort verfügbar Holzkraft / SCM SI 400 es 32 M A 3 UP - sofort verfügbar Holzkraft / SCM SI 400 es 32 M A 3 UP - sofort verfügbar Holzkraft / SCM SI 400 es 32 M A 3 UP - sofort verfügbar Holzkraft / SCM SI 400 es 32 M A 3 UP - sofort verfügbar Holzkraft / SCM SI 400 es 32 M A 3 UP - sofort verfügbar Holzkraft / SCM SI 400 es 32 M A 3 UP - sofort verfügbar
more images
Германия Bitburg
5 704 km
Пила для распиловки с управлением по 3 осям
Holzkraft / SCM SI 400 es 32 M A 3 UP - sofort verfügbar
Звонок
Классифицированное объявление
ABB M2AA160MA 2 - IEC160 M/L 42 ABB M2AA160MA 2 - IEC160 M/L 42 ABB M2AA160MA 2 - IEC160 M/L 42 ABB M2AA160MA 2 - IEC160 M/L 42 ABB M2AA160MA 2 - IEC160 M/L 42 ABB M2AA160MA 2 - IEC160 M/L 42 ABB M2AA160MA 2 - IEC160 M/L 42 ABB M2AA160MA 2 - IEC160 M/L 42 ABB M2AA160MA 2 - IEC160 M/L 42
more images
Венгрия Székesfehérvár
5 399 km
3-фазный двигатель с короткозамкнутым ротором
ABB M2AA160MA 2 - IEC160 M/L 42
Звонок
Классифицированное объявление
KK-Industries Tafelschere Motorisch KK-M 1560 x 3 mm
more images
Австрия A - Niederösterreich
5 446 km
мотор-режущий ножницы
KK-Industries Tafelschere Motorisch KK-M 1560 x 3 mm
Звонок
Классифицированное объявление
Nederman Filterbox 10A mobil pneu 400 V Nederman Filterbox 10A mobil pneu 400 V Nederman Filterbox 10A mobil pneu 400 V
more images
Германия Bitburg
5 704 km
Фильтрующий короб для сварочного дыма с вытяжным кронштейном 3 м
Nederman Filterbox 10A mobil pneu 400 V
Звонок
Классифицированное объявление
KK-Industries Tafelschere Motorisch KK-M 2060 x 3 mm
more images
Австрия A - Niederösterreich
5 446 km
мотор-режущий ножницы
KK-Industries Tafelschere Motorisch KK-M 2060 x 3 mm
Звонок
Классифицированное объявление
Groenewegen EFFER / 30 t/m CRANE / STEERING AXLE / 3 AXLE Groenewegen EFFER / 30 t/m CRANE / STEERING AXLE / 3 AXLE Groenewegen EFFER / 30 t/m CRANE / STEERING AXLE / 3 AXLE Groenewegen EFFER / 30 t/m CRANE / STEERING AXLE / 3 AXLE Groenewegen EFFER / 30 t/m CRANE / STEERING AXLE / 3 AXLE Groenewegen EFFER / 30 t/m CRANE / STEERING AXLE / 3 AXLE Groenewegen EFFER / 30 t/m CRANE / STEERING AXLE / 3 AXLE Groenewegen EFFER / 30 t/m CRANE / STEERING AXLE / 3 AXLE Groenewegen EFFER / 30 t/m CRANE / STEERING AXLE / 3 AXLE Groenewegen EFFER / 30 t/m CRANE / STEERING AXLE / 3 AXLE Groenewegen EFFER / 30 t/m CRANE / STEERING AXLE / 3 AXLE Groenewegen EFFER / 30 t/m CRANE / STEERING AXLE / 3 AXLE Groenewegen EFFER / 30 t/m CRANE / STEERING AXLE / 3 AXLE Groenewegen EFFER / 30 t/m CRANE / STEERING AXLE / 3 AXLE Groenewegen EFFER / 30 t/m CRANE / STEERING AXLE / 3 AXLE
more images
Нидерланды Gilze
(Местонахождение дилера)
5 630 km
Открытая платформа
Groenewegen EFFER / 30 t/m CRANE / STEERING AXLE / 3 AXLE
Звонок
Классифицированное объявление
Javac - 10 bar,2x4 PK,1000l/m,230V - TX-3 BIS Compressor Javac - 10 bar,2x4 PK,1000l/m,230V - TX-3 BIS Compressor Javac - 10 bar,2x4 PK,1000l/m,230V - TX-3 BIS Compressor Javac - 10 bar,2x4 PK,1000l/m,230V - TX-3 BIS Compressor Javac - 10 bar,2x4 PK,1000l/m,230V - TX-3 BIS Compressor Javac - 10 bar,2x4 PK,1000l/m,230V - TX-3 BIS Compressor Javac - 10 bar,2x4 PK,1000l/m,230V - TX-3 BIS Compressor Javac - 10 bar,2x4 PK,1000l/m,230V - TX-3 BIS Compressor Javac - 10 bar,2x4 PK,1000l/m,230V - TX-3 BIS Compressor Javac - 10 bar,2x4 PK,1000l/m,230V - TX-3 BIS Compressor Javac - 10 bar,2x4 PK,1000l/m,230V - TX-3 BIS Compressor Javac - 10 bar,2x4 PK,1000l/m,230V - TX-3 BIS Compressor Javac - 10 bar,2x4 PK,1000l/m,230V - TX-3 BIS Compressor Javac - 10 bar,2x4 PK,1000l/m,230V - TX-3 BIS Compressor
more images
Бельгия Kalmthout
5 665 km
Компрессор
Javac - 10 bar,2x4 PK,1000l/m,230V - TX-3 BIS Compressor
Звонок
Классифицированное объявление
Siemens 1FT6086-1AF71-3EH1 3~ Brushless Servomotor SN: YFN013S24002002 Siemens 1FT6086-1AF71-3EH1 3~ Brushless Servomotor SN: YFN013S24002002 Siemens 1FT6086-1AF71-3EH1 3~ Brushless Servomotor SN: YFN013S24002002 Siemens 1FT6086-1AF71-3EH1 3~ Brushless Servomotor SN: YFN013S24002002
more images
Германия Remscheid
(Местонахождение дилера)
5 567 km
Двигатель Siemens
Siemens 1FT6086-1AF71-3EH1 3~ Brushless Servomotor SN: YFN013S24002002
Звонок
Классифицированное объявление
Javac - 4 PK - 10 bar - 500 l/m - 230V - TX-3 Compressor Javac - 4 PK - 10 bar - 500 l/m - 230V - TX-3 Compressor Javac - 4 PK - 10 bar - 500 l/m - 230V - TX-3 Compressor Javac - 4 PK - 10 bar - 500 l/m - 230V - TX-3 Compressor Javac - 4 PK - 10 bar - 500 l/m - 230V - TX-3 Compressor Javac - 4 PK - 10 bar - 500 l/m - 230V - TX-3 Compressor Javac - 4 PK - 10 bar - 500 l/m - 230V - TX-3 Compressor Javac - 4 PK - 10 bar - 500 l/m - 230V - TX-3 Compressor Javac - 4 PK - 10 bar - 500 l/m - 230V - TX-3 Compressor Javac - 4 PK - 10 bar - 500 l/m - 230V - TX-3 Compressor Javac - 4 PK - 10 bar - 500 l/m - 230V - TX-3 Compressor Javac - 4 PK - 10 bar - 500 l/m - 230V - TX-3 Compressor Javac - 4 PK - 10 bar - 500 l/m - 230V - TX-3 Compressor Javac - 4 PK - 10 bar - 500 l/m - 230V - TX-3 Compressor Javac - 4 PK - 10 bar - 500 l/m - 230V - TX-3 Compressor
more images
Бельгия Kalmthout
5 665 km
Компрессор
Javac - 4 PK - 10 bar - 500 l/m - 230V - TX-3 Compressor
Звонок
Классифицированное объявление
Италия Zona Industriale scerne
6 013 km
Четырехкоординатный обрабатывающий центр для алюминия
MECAL MC 304 PORTALE ARIEL - 3 MMI (8 M)
Звонок
Классифицированное объявление
ABB 680kW M3BP 400LKB IMB3/I ABB 680kW M3BP 400LKB IMB3/I
more images
Франция Beautor
5 867 km
Электродвигатель 680 кВт 400LKB IMB3/I 4P
ABB 680kW M3BP 400LKB IMB3/I
Звонок
Классифицированное объявление
OCS Wipotec Checkweigher HC-M-WD-4000-3 OCS Wipotec Checkweigher HC-M-WD-4000-3 OCS Wipotec Checkweigher HC-M-WD-4000-3 OCS Wipotec Checkweigher HC-M-WD-4000-3 OCS Wipotec Checkweigher HC-M-WD-4000-3 OCS Wipotec Checkweigher HC-M-WD-4000-3 OCS Wipotec Checkweigher HC-M-WD-4000-3
more images
Германия Willich
5 588 km
Контрольные весы
OCS Wipotec Checkweigher HC-M-WD-4000-3
Звонок
Классифицированное объявление
AXA VSC 3-4000 M AXA VSC 3-4000 M AXA VSC 3-4000 M AXA VSC 3-4000 M AXA VSC 3-4000 M AXA VSC 3-4000 M AXA VSC 3-4000 M AXA VSC 3-4000 M AXA VSC 3-4000 M
more images
Германия Brieselang
5 198 km
Вертикальный обрабатывающий центр
AXA VSC 3-4000 M
Звонок
Классифицированное объявление
Indramat MAC112B-0-GD-3-F/130-A-0/S0054 Permanent Magnet Motor  - ! - Indramat MAC112B-0-GD-3-F/130-A-0/S0054 Permanent Magnet Motor  - ! -
more images
Германия Remscheid
(Местонахождение дилера)
5 567 km
Двигатель Indramat
Indramat MAC112B-0-GD-3-F/130-A-0/S0054 Permanent Magnet Motor - ! -
Звонок
Классифицированное объявление
Siemens 1FT5062-1AF71-4EB0 Permanent-Magnet-Motor SN EF186446104002 + HE-65-M Siemens 1FT5062-1AF71-4EB0 Permanent-Magnet-Motor SN EF186446104002 + HE-65-M Siemens 1FT5062-1AF71-4EB0 Permanent-Magnet-Motor SN EF186446104002 + HE-65-M Siemens 1FT5062-1AF71-4EB0 Permanent-Magnet-Motor SN EF186446104002 + HE-65-M Siemens 1FT5062-1AF71-4EB0 Permanent-Magnet-Motor SN EF186446104002 + HE-65-M Siemens 1FT5062-1AF71-4EB0 Permanent-Magnet-Motor SN EF186446104002 + HE-65-M Siemens 1FT5062-1AF71-4EB0 Permanent-Magnet-Motor SN EF186446104002 + HE-65-M
more images
Германия Remscheid
(Местонахождение дилера)
5 567 km
Двигатель Siemens
Siemens 1FT5062-1AF71-4EB0 Permanent-Magnet-Motor SN EF186446104002 + HE-65-M
Звонок
Классифицированное объявление
Siemens 1FT5062-1AF71-4EB0 Permanent-Magnet-Motor SN EF186446104001 + HE-65-M Siemens 1FT5062-1AF71-4EB0 Permanent-Magnet-Motor SN EF186446104001 + HE-65-M Siemens 1FT5062-1AF71-4EB0 Permanent-Magnet-Motor SN EF186446104001 + HE-65-M Siemens 1FT5062-1AF71-4EB0 Permanent-Magnet-Motor SN EF186446104001 + HE-65-M Siemens 1FT5062-1AF71-4EB0 Permanent-Magnet-Motor SN EF186446104001 + HE-65-M Siemens 1FT5062-1AF71-4EB0 Permanent-Magnet-Motor SN EF186446104001 + HE-65-M Siemens 1FT5062-1AF71-4EB0 Permanent-Magnet-Motor SN EF186446104001 + HE-65-M
more images
Германия Remscheid
(Местонахождение дилера)
5 567 km
Двигатель Siemens
Siemens 1FT5062-1AF71-4EB0 Permanent-Magnet-Motor SN EF186446104001 + HE-65-M
Звонок
Аукцион
Аукцион закончен
Центробежный промышленный вентилятор 32400 м³/ч
Zenner Ventilator VRZ 1120/63/3
Классифицированное объявление
CIDAN Forma Z 3200 x 3 und 4100 x 2,5 mm bei 400 N/mm² CIDAN Forma Z 3200 x 3 und 4100 x 2,5 mm bei 400 N/mm² CIDAN Forma Z 3200 x 3 und 4100 x 2,5 mm bei 400 N/mm² CIDAN Forma Z 3200 x 3 und 4100 x 2,5 mm bei 400 N/mm² CIDAN Forma Z 3200 x 3 und 4100 x 2,5 mm bei 400 N/mm² CIDAN Forma Z 3200 x 3 und 4100 x 2,5 mm bei 400 N/mm² CIDAN Forma Z 3200 x 3 und 4100 x 2,5 mm bei 400 N/mm² CIDAN Forma Z 3200 x 3 und 4100 x 2,5 mm bei 400 N/mm² CIDAN Forma Z 3200 x 3 und 4100 x 2,5 mm bei 400 N/mm² CIDAN Forma Z 3200 x 3 und 4100 x 2,5 mm bei 400 N/mm² CIDAN Forma Z 3200 x 3 und 4100 x 2,5 mm bei 400 N/mm² CIDAN Forma Z 3200 x 3 und 4100 x 2,5 mm bei 400 N/mm²
more images
Германия Lindau (Bodensee)
5 778 km
mot. Поворотный гибочный станок вверх/вниз Bender
CIDAN Forma Z 3200 x 3 und 4100 x 2,5 mm bei 400 N/mm²
Звонок
Классифицированное объявление
Marelli MJRM 400 LB6 Marelli MJRM 400 LB6 Marelli MJRM 400 LB6 Marelli MJRM 400 LB6 Marelli MJRM 400 LB6
more images
Германия Hamburg
5 249 km
Генератор MarelliMotori MJRM 400 LB6 3
Marelli MJRM 400 LB6
Звонок
Классифицированное объявление
Ecoair AM100LT4 Ecoair AM100LT4 Ecoair AM100LT4
more images
Германия Wiefelstede
5 348 km
Электродвигатель 3 кВт 1400 об/мин
Ecoair AM100LT4
Звонок
Классифицированное объявление
Zeppelin Zeppelin Zeppelin Zeppelin Zeppelin Zeppelin Zeppelin
more images
Германия Forst
5 685 km
3 x 53 м³ Алюминиевые силосы ø 2,400 мм
Zeppelin
Звонок
Классифицированное объявление
CIDAN 3100 x 4 mm und 4100 x 3 mm 400 N/mm² CIDAN 3100 x 4 mm und 4100 x 3 mm 400 N/mm² CIDAN 3100 x 4 mm und 4100 x 3 mm 400 N/mm² CIDAN 3100 x 4 mm und 4100 x 3 mm 400 N/mm² CIDAN 3100 x 4 mm und 4100 x 3 mm 400 N/mm² CIDAN 3100 x 4 mm und 4100 x 3 mm 400 N/mm² CIDAN 3100 x 4 mm und 4100 x 3 mm 400 N/mm² CIDAN 3100 x 4 mm und 4100 x 3 mm 400 N/mm² CIDAN 3100 x 4 mm und 4100 x 3 mm 400 N/mm² CIDAN 3100 x 4 mm und 4100 x 3 mm 400 N/mm²
more images
Германия Lindau (Bodensee)
5 778 km
mot. Поворотно-гибочный станок серии PRO
CIDAN 3100 x 4 mm und 4100 x 3 mm 400 N/mm²
Звонок
Классифицированное объявление
HEW Herford EX Motoren Motor E-Motor 400A 16A 0,55Kw HEW Herford EX Motoren Motor E-Motor 400A 16A 0,55Kw HEW Herford EX Motoren Motor E-Motor 400A 16A 0,55Kw HEW Herford EX Motoren Motor E-Motor 400A 16A 0,55Kw HEW Herford EX Motoren Motor E-Motor 400A 16A 0,55Kw HEW Herford EX Motoren Motor E-Motor 400A 16A 0,55Kw HEW Herford EX Motoren Motor E-Motor 400A 16A 0,55Kw HEW Herford EX Motoren Motor E-Motor 400A 16A 0,55Kw HEW Herford EX Motoren Motor E-Motor 400A 16A 0,55Kw HEW Herford EX Motoren Motor E-Motor 400A 16A 0,55Kw
more images
Германия Gondelsheim
5 689 km
Мешалки для краски Мешалка-растворитель Ex
HEW Herford EX Motoren Motor E-Motor 400A 16A 0,55Kw
Звонок
Классифицированное объявление
Robuschi RVM 3/M 40m/h 100mbar Robuschi RVM 3/M 40m/h 100mbar Robuschi RVM 3/M 40m/h 100mbar Robuschi RVM 3/M 40m/h 100mbar Robuschi RVM 3/M 40m/h 100mbar Robuschi RVM 3/M 40m/h 100mbar
more images
Венгрия Tata
5 368 km
Вакуумный насос
Robuschi RVM 3/M 40m/h 100mbar
Звонок
Купить сейчас
Спектрометр + комбинированный светильник
J&M Analytik 3/129 Tidas-E PK/Teval/S + LDH 703010
Классифицированное объявление
3 M 4251 + 3 M 4251 + 3 M 4251 + 3 M 4251 +
more images
Германия Solingen
(Местонахождение дилера)
5 577 km
Система фильтров
3 M 4251 +
Звонок
Классифицированное объявление
3 M 3M-Matic 700r-E 3 M 3M-Matic 700r-E 3 M 3M-Matic 700r-E 3 M 3M-Matic 700r-E 3 M 3M-Matic 700r-E 3 M 3M-Matic 700r-E 3 M 3M-Matic 700r-E
more images
Германия Stammbach
5 458 km
Запечатыватель картонной коробки
3 M 3M-Matic 700r-E
Звонок
Классифицированное объявление
800 m² Lagerbühne Schäfer R3000 3-stöck 3 Stock Fachbodenanlage Schäfer 800 m² Lagerbühne Schäfer R3000 3-stöck 3 Stock Fachbodenanlage Schäfer 800 m² Lagerbühne Schäfer R3000 3-stöck 3 Stock Fachbodenanlage Schäfer 800 m² Lagerbühne Schäfer R3000 3-stöck 3 Stock Fachbodenanlage Schäfer 800 m² Lagerbühne Schäfer R3000 3-stöck 3 Stock Fachbodenanlage Schäfer 800 m² Lagerbühne Schäfer R3000 3-stöck 3 Stock Fachbodenanlage Schäfer 800 m² Lagerbühne Schäfer R3000 3-stöck 3 Stock Fachbodenanlage Schäfer 800 m² Lagerbühne Schäfer R3000 3-stöck 3 Stock Fachbodenanlage Schäfer 800 m² Lagerbühne Schäfer R3000 3-stöck 3 Stock Fachbodenanlage Schäfer 800 m² Lagerbühne Schäfer R3000 3-stöck 3 Stock Fachbodenanlage Schäfer 800 m² Lagerbühne Schäfer R3000 3-stöck 3 Stock Fachbodenanlage Schäfer
more images
Австрия Aumühle
5 517 km
800 м² Складская платформа Schäfer R3000 3-этажная
800 m² Lagerbühne Schäfer R3000 3-stöck 3 Stock Fachbodenanlage Schäfer
Звонок
Классифицированное объявление
2.500 m² Lagerbühne Schäfer R3000 2-3 st CAD Planung und Montage 2.500 m² Lagerbühne Schäfer R3000 2-3 st CAD Planung und Montage 2.500 m² Lagerbühne Schäfer R3000 2-3 st CAD Planung und Montage 2.500 m² Lagerbühne Schäfer R3000 2-3 st CAD Planung und Montage 2.500 m² Lagerbühne Schäfer R3000 2-3 st CAD Planung und Montage 2.500 m² Lagerbühne Schäfer R3000 2-3 st CAD Planung und Montage 2.500 m² Lagerbühne Schäfer R3000 2-3 st CAD Planung und Montage 2.500 m² Lagerbühne Schäfer R3000 2-3 st CAD Planung und Montage
more images
Австрия Aumühle
5 517 km
2.500 м² складская платформа Schäfer R3000 2-3 ст.
2.500 m² Lagerbühne Schäfer R3000 2-3 st CAD Planung und Montage
Звонок
Классифицированное объявление
WEG WEG
more images
Германия Mühlacker
5 690 km
Электрический двигатель
WEG
Звонок
Классифицированное объявление
ABB, VEM, WEG, SIEMENS, uvm. ABB, VEM, WEG, SIEMENS, uvm.
more images
Австрия Wang
5 490 km
Электрический двигатель
ABB, VEM, WEG, SIEMENS, uvm.
Звонок
Классифицированное объявление
WEG ODG 714 WEG ODG 714 WEG ODG 714 WEG ODG 714
more images
Германия Wiefelstede
5 348 km
Мотор-редуктор 0,25 кВт 205 об/мин
WEG ODG 714
Звонок
Классифицированное объявление
KRAGARMREGAL H:400cm Fuß + 3 Ebenen MIT DACH & RÜCKWAND KRAGARMREGAL H:400cm Fuß + 3 Ebenen MIT DACH & RÜCKWAND KRAGARMREGAL H:400cm Fuß + 3 Ebenen MIT DACH & RÜCKWAND KRAGARMREGAL H:400cm Fuß + 3 Ebenen MIT DACH & RÜCKWAND KRAGARMREGAL H:400cm Fuß + 3 Ebenen MIT DACH & RÜCKWAND KRAGARMREGAL H:400cm Fuß + 3 Ebenen MIT DACH & RÜCKWAND
more images
Германия Wietmarschen
5 452 km
KRAGARMREGAL H:400 см основание + 3 уровня
KRAGARMREGAL H:400cm Fuß + 3 Ebenen MIT DACH & RÜCKWAND
Звонок
Классифицированное объявление
M+M HF 400 M+M HF 400 M+M HF 400 M+M HF 400
more images
Германия Lippetal
5 489 km
Прядильная машина
M+M HF 400
Звонок
Классифицированное объявление
Aerzen WEG 200L-02 Aerzen WEG 200L-02 Aerzen WEG 200L-02 Aerzen WEG 200L-02 Aerzen WEG 200L-02 Aerzen WEG 200L-02 Aerzen WEG 200L-02
more images
Германия Wiefelstede
5 348 km
Электродвигатель 30 кВт 2970 об/мин
Aerzen WEG 200L-02
Звонок
Классифицированное объявление
WEG 0DG 532 17391 WEG 0DG 532 17391 WEG 0DG 532 17391 WEG 0DG 532 17391
more images
Германия Wiefelstede
(Местонахождение дилера)
5 348 km
Электродвигатель 0,12 кВт 2750 об/мин
WEG 0DG 532 17391
Звонок
Классифицированное объявление
WEG ODGB 512/265 WEG ODGB 512/265 WEG ODGB 512/265 WEG ODGB 512/265 WEG ODGB 512/265 WEG ODGB 512/265
more images